CONTOH Kerja Kursus PAM PENGGAL 2

February 4, 2019 | Author: evasophea | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

PAM PENGGAL 2...

Description

970505-12-6774 MENGKAJI KEMUDAHAN ASAS YANG TERDAPAT DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAUN GUSI, KOTA BELUD ABSTRAK 

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kemudahan asas yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Taun Gusi, Kota Belud. Objektif kajian ini ialah untuk  mengkaj mengkajii jenisjenis-jen jenis is kemudah kemudahan an asas asas yang telah telah disedi disediakan akan oleh oleh pihak pihak sekola sekolah h dan kepentingannnya terhadap para pelajar SMK. Taun Gusi. Seramai ! orang responden yang terdiri daripada pelajar terlibat dalam kajian ini. Bagi mengenalpasti jenis-jenis kemudah kemudahan an asas asas yang yang ada di sekola sekolah h ini serta serta kepent kepenting ingan an penyedi penyedianny annyaa terhada terhadap p  pelajar" kaedah pemerhatian, soal selidik, temu bual dan rujukan telah digunakan. #ata kajian dianalisis dan dipaparkan se$ara kuantitatif dan kualitatif dan dipersembahkan dalam bentuk linear serta jadual, graf dan $arta. #aripada dapatan kajian, kemudahan asas asas yang yang lengk lengkap ap sert sertaa men$ men$uku ukupi pi pent pentin ing g untu untuk k memb memban antu tu pelaj pelajar ar dalam dalam sesi sesi %engaja %engajaran ran dan %embel %embelajar ajaran an di sekola sekolah. h. Kajian Kajian ini dihara diharap p dapat dapat membant membantu u pihak  pihak  sekola sekolah h

mengena mengenalpa lpasti sti tahap tahap serta serta nilai kemudaha kemudahan n yang telah telah disedi disediaka akan n dan juga

menyediakan tindakan susulan bagi memperbaiki atau menambah keperluan kemudahan ke arah me&ujudkan p persekitaran ersekitaran pembelajaran yang lebih positif.

1

970505-12-6774 SENARAI KANDUNGAN

Bil.

. ! 0. ! . ! 3. ! 4. ! 5. !

Butiran 'BST('K  S)*'('+ K'*#*G'* %)*G'(G''* %)*G)*'/'* OB1)KT+2 K'1+'* /OK'S+ K'1+'* M)TO#O/OG+ K'1+'* #'%'T'* K'1+'* (MS'* #'* K)S+M%/'* (1K'* /'M%+('*

Muka Surat

PENGHARGAAN

Terl Terlebih ebih dahulu dahulu saya saya ingin ingin mengu$ mengu$apka apkan n ribuan ribuan terima terima kasih kasih kepada kepada pihak  pihak   pentadbir sekolah SMK. Taun Taun Gusi, Kota Belud khasnya %engetua Tuan aji Suid bin aji anapi dan %enolong %enolong Kanan %ra-ni6ersit %ra-ni6ersiti, i, )n$ik Tommy Tommy Golok kerana memberi sokongan dan kelulusan kepada saya untuk melaksanakan kerja kursus ini. 2

970505-12-6774 SENARAI KANDUNGAN

Bil.

. ! 0. ! . ! 3. ! 4. ! 5. !

Butiran 'BST('K  S)*'('+ K'*#*G'* %)*G'(G''* %)*G)*'/'* OB1)KT+2 K'1+'* /OK'S+ K'1+'* M)TO#O/OG+ K'1+'* #'%'T'* K'1+'* (MS'* #'* K)S+M%/'* (1K'* /'M%+('*

Muka Surat

PENGHARGAAN

Terl Terlebih ebih dahulu dahulu saya saya ingin ingin mengu$ mengu$apka apkan n ribuan ribuan terima terima kasih kasih kepada kepada pihak  pihak   pentadbir sekolah SMK. Taun Taun Gusi, Kota Belud khasnya %engetua Tuan aji Suid bin aji anapi dan %enolong %enolong Kanan %ra-ni6ersit %ra-ni6ersiti, i, )n$ik Tommy Tommy Golok kerana memberi sokongan dan kelulusan kepada saya untuk melaksanakan kerja kursus ini. 2

970505-12-6774

#alam usaha menjayakan kerja kursus ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi  penghargaan kepada )n$ik *ik Mahassan bin Mahmood selaku guru subjek %engajian 'm yang telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar bagi menyempurnakan kerja kursus ini. Seterusnya, saya juga berterima kasih kepada semua guru yang telah memberi nasihat dan galakan kepada saya sepanjang penghasilan kerja kursus %eng ajian 'm ini. Khas buat ibu bapa saya yang ter$inta iaitu )n$ik 7ainal 'bidin bin 'hmad dan %uan asnah 'njam kerana telah berkorban dari segi ke&angan dan banyak memberi sokongana moral kepada saya sepanjang masa. %enghargaan kepada rakan-rakan saya atas kesudian membantu dan segala nasihat yang diberikan. Tidak lupa juga, terima kasih kepada semua responden saya kerana sudi meluangkan masa menja&ab soal selidik dan ditemu bual. 'khir kata, seikhlas tulus kata terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya se$ara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini.

1.0 PENGEN PENGENALA ALAN N

%erkataan prasarana dan kemudahan asas adalah bersinonim antara satu sama lain dan memba&a maksud keseluruhan iaitu kemudahan dan perkhidmatan asas yang perlu demi  pembangunan dan kemajuan 8pertumbuhan9 sesuatu organisasi. %erkataan :kemudahan: adalah berasal daripada kata asal - :mudah: yang bermaksud tidak susah, tidak sukar, tidak  3

970505-12-6774

ada kesulitan, lan$ar, enteng, $epat, senang dan selesa. :Kemudahan: pula memba&a maksud maksud keenten keentengan, gan, kesele keselesaa saan, n, kelongg kelonggara aran, n, keli$i keli$inan nan,, kesena kesenangan ngan,, kelapan kelapangan, gan, keseder kesederhana hanan, n, keingi keinginan nan,, kelega kelegaan an dan kela&a kela&asan san 87aina 87ainall 'bidi 'bidin n Safar& Safar&an, an, ;;49. ;;49. Kemudahan Kemudahan juga bermaksud fasilitet fasilitet yang bermaksud kemudahan untuk kepentingan kepentingan orang ramai < perkhidmatan. #r. Teuku +skandar 8;=!9 di dalam Kamus #e&an memberikan maksud yang sama mengenai kemudahan iaitu perihal mudah atau kesenangan kepada sesebuah negara, masyara masyarakat kat atau atau organi organisas sasi. i. 1uster 1usteru u itu, itu, penyedi penyediaan aan kemudah kemudahan an asas asas adalah adalah penting penting kepada pembangunan sesebuah insitusi insitusi demi keselesaan keselesaan penggunanya serta keli$inan keli$inan  proses yang berlaku di dalam institusi tersebut. Melalui keseluruhan maksud di atas, pengkaji telah membuat pilihan untuk membuat kajian kajian terhada terhadap p kemuda kemudahan han asas asas iaitu iaitu jenisjenis-jen jenis is kemudah kemudahan an asas asas dan kepenti kepentingan ngan  penyediaannya terhadap pelajar sekolah dalam sesebuah institusi pendidikan iaitu sekolah. %engkaji telah memilih sekolah SMK. Taun Gusi, Kota Belud sebagai ka&asan kajian. kajian. Menuru Menurutt *orhasy *orhasyila ila Minhat Minhat 80! 80!9, 9,

sebagai sebagai sebuah sebuah instit institusi usi pendidika pendidikan, n,

kemudahan yang lengkap amat diperlukan dalam keberkesanan pembelajaran dan kepada  pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian tersebut. Menurutnya lagi, institusi pendidikan memainkan peranan yang utama dalam men$apai objektif #asar %endidikan Kebangsaan. Bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Taun Gusi atau nama ringkasnya SMK. Taun Gusi yang ada pada masa kini telah siap dibina dan mula digunakan sejak tahun ;>. Bangunan baru ini dibina di ka&asan seluas 4 hektar di ka&asan Kg. Taun Gusi dan berhampiran jalan raya utama ke Kudat. Sekolah ini mendapat namanya bersempena dengan nama Kg. Taun Gusi. +a dirasmikan oleh ?'B. #atuk 'n&ar +brahim pada tahun 4 'pril ;>, yang pada ketika itu memegang ja&atan sebagai Menteri %ertanian. Terda Terdapat pat  blok blok banguna bangunan n  tingkat tingkat telah disedi disediakan akan untuk untuk tempat tempat belaja belajarr dan  pentadbiran. Bangunan sekolah ini mengandungi  bilik bilik darjah, 5 bilik Makmal Sains, blok Kemahiran idup, bilik %usat Seni, Bilik Teknologi %endidikan 8komputer 9,  bilik masakan, bilik kaunseling, pusat sumber, pejabat sekolah termasuk bilik pengetua dan guru kanan serta bilik-bilik khas. 'srama juga turut dibina dengan  blok bangunan  tingk tingkat at yang yang boleh boleh menam menampun pung g anta antara ra !! !! hing hingga ga 4! 4! oran orang g pelaj pelajar ar 8lel 8lelaki aki dan dan  perempuan9. #e&an asrama makan juga disediakan untuk pelajar yang menuntut di 4

970505-12-6774

asrama. Selain itu, sebuah rumah pengetua disediakan dan  blok bangunan 3 tingkat didirikan untuk penginapan guru-guru. Bagi kakitangan bukan mengajar, satu blok   bangunan telah disediakan untuk penginapan mereka. 1umlah pelajar yang semakin  bertambah menyebabakan banyak kemudahan sekolah seperti bersukan dan berpersatuan serta peralatan sama ada dalam bidang Kurikulum dan kokurikulum diperbanyakkan. Sehingga paada tahun ;;>, satu blok bangunan telah dibina sebagai penampung kepada penambahan pelajar yang semakin ramai. SMK Taun Gusi juga dikenali sebagai S)MT'S+ sehingga kini. *ama jolokan S)MT'S+ ini mempunyai keistime&aan dan keunikannya yang tersendiri berbanding dengan sekolah-sekolah yang terdapat di daerah ini. %rasarana yang disediakan akan menjamin keselesaan yang sepenuhnya kepada  pelajar S)MT'S+. al ini disebabkan S)MT'S+ mempunyai $a&angan yang tersendiri demi menampung jumlah pelajar sekolah menengah yang kian bertambah. @a&angan SMK Taun Gusi Tambulion menjadi tarikh sejarah bagi permulaan $a&angan ini pada  bulan #isember ;;4. @a&angan ini di&ujudkan di kg. Tambulion, ; kilometer dari %ekan Kota Belud dan 0 kilometer dari sekolah induknya. %ada a&al penubuhan $a&angan ini, terdapat seramai tiga orang guru sahaja yang mengajar di $a&angan ini termasuk penyelianya. #ua bulan selepas itu jumlah guru bertambah menjadi ; orang manakala jumlah pelajarnya seramai 4! orang pelajar tingkatan  dan mempunyai 4  buah bilik darjah. %ada tahun ;;=, jumlah pelajarnya bertambah menjadi 0=! orang dengan = orang guru. 1umlah pelajarnya terus meningkat kepada 3; orang dan 0 orang guru pada tahun ;;> dan hanya terdapat  buah bilik darjah sahaja pada &aktu itu. Oleh kerana $a&angan ini belum memiliki bangunannya sendiri maka terpaksalah menumpang di bangunan SK Tambulion dan mengamalkan sistem persekolahan dua sesi iaitu sesi pagi bagi tingkatan  dan sesi petang bagi tingkatan  dan 0. Sehinggalah menjelang pada tahun ;;;, akhirnya $a&angan ini telah dipisahkan dari induknya dan mempunyai pengetuanya sendiri. Kini, sekolah ini telah men$apai usia ! tahun dan telah ditadbir oleh empat belas orang pengetua sehingga pada hari ini iaitu Tuan j Suid Bin aji anapi, %engetua $emerlang di SMK Taun Gusi. Sehingga tahun 0!5, SMK. Taun Gusi, Kota Belud memiliki jumlah pelajar  seramai !=; orang. Seramai 40 pelajar lelaki dan 44> pelajar perempuan telah mendaftar di sekolah ini. Seterusnya, jumlah guru di SMK. Taun Gusi, Kota Belud 5

970505-12-6774

adalah seramai 0 orang. 1umlah Kakitangan Bukan Mengajar di sekolah ini pula ialah seramai 0! orang. Kakitangan Bukan Mengajar 8KTBM9 juga termasuk sebagai &arga sekolah kerana mereka juga menjadi tulang belakang terhadap aspek pentadbiran sekolah. Sistem persekolahan dua sesi iaitu sesi pagi dan petang masih diamalkan. Sesi  pagi ini terdiri daripada Tingkatan Tiga, Tingkatan )mpat sehinga Tingkatan enam yang menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran 8%A%9 bermula sea&al jam =.!! pagi sehinggalah 0.3! tengahari. %elajar Tingkatan Tiga dibahagikan kepada dua sesi, oleh itu sesi petang terdiri daripada Tingkatan Satu, Tingkatan #ua juga Tingkatan Tiga. Sesi ini memulakan proses pembelajaran dan pengajaran 8%A%9 pada pukul 0.3! tengahari dan  berakhir pada pukul 4.4! petang. %ada format yang baharu diperkenalkan bermula tahun 0!3, para pelajar di

Tingkatan Satu, #ua dan Tingkatan Tiga perlu menduduki

 perperiksaan %enilaian Tingkatan  8%T9. Selepas itu, pelajar akan menduduki  peperiksaan Sijil %enilaian Menengah 8S%M9 pada Tingkatan /ima selepas tempoh dua tahun yang diberikan kepada pelajar sebagai persiapan bagi menghadapi peperiksaan tersebut. Manakala, pelajar Tingkatan )nam juga akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi %ersekolahan Malaysia 8ST%M9. (asional kajian ini adalah untuk mengkaji kemudahan asas yang telah disediakan oleh pihak pentadbir di Sekolah Menengah Kebangsaan Taun Gusi, Kota Belud. %engkaji mendapati baha&a beberapa kemudahan asas yang sedia ada di SMK. Taun Gusi, Kota  belud

perlu

mendapat

perhatian

daripada

pihak

ber&ajib

sebagai

langkah

 penambahbaikan. Oleh yang demikian, pengkaji berminat untuk mengetahui tentang  pandangan pelajar SMK. Taun Gusi terhadap kemudahan asas yang disediakan di sekolah  berkenaan. %engkaji juga mengharapkan melalui kajian ini dapat membantu pihak  sekolah SMK. Taun Gusi, Kota Belud untuk menilai semula serta membuat tinjauan se$ara objektif bagi menambah, menggantikan dan membaiki beberapa kemudahan asas di sekolah ini demi persekitaran pembelajaraan yang lebih positif. Oleh itu, pengkaji telah menjalankan kajian terhadap jenis-jenis kemudahan asas yang disediakan oleh pihak  sekolah SMK. Taun Gusi, Kota Belud serta mengetahui kepentingannya terhadap pelajar  sekolah tersebut.

6

970505-12-6774

2.0 OBJEKTI KAJIAN

Terdapat dua objektif kajian kerja kursus ini . Mengkaji jenis-jenis kemudahan asas yang disediakan oleh pihak sekolah SMK. Taun Gusi, Kota Belud. %ihak pentadbiran SMK. Taun Gusi telah menyediakan pelbagai kemudahan asas demi keselesaan dan kegunaan para pelajar. %engkaji akan meninjau beberapa kemudahan asas yang penting dan kerap digunapakai oleh para pelajar semasa

7

970505-12-6774

 proses %engajaran dan %embelajaran 8%A%9 sama ada di kelas mahupun di luar   bilik darjah. 0. Mengkaji kepentingan kemudahan asas yang terdapat di SMK. Taun Gusi, Kota Belud. 'ntara aspek yang diutamakan dalam kajian ini adalah untuk menilai serta mengenalpasti kepentingan kemudahan asas yang $ukup kepada para pelajar. 'ntara kemudahan asas yang akan dikaji adalah seperti kerusi, meja, kipas,  peralatan makmal dan peralatan sukan.

!.0 LOKASI KAJIAN

Kajian ini dijalankan di ka&asan sekolah SMK. Taun Gusi, yang terletak di antara Kampung Kesapang dan Kampung Taun Gusi di daerah Kota Belud iaitu sekolah  pengkaji sendiri. 1arak SMK. Taun Gusi dari pekan Kota Belud adalah kira-kira 4 kilometer dan anggaran masa perjalanan ! hingga 0 minit dari pusat pekan Kota Belud. Kedudukan SMK. Taun Gusi juga terletak di jalan yang dikenali sebagai by-pass antara daerah Kota Belud dan daerah Kudat. Keluasan ka&asan sekolah SMK. Taun Gusi adalah seluas 4 hektar. 8

970505-12-6774 !.1 P"#$

%eta  Kedudukan SMK. Taun Gusi di daerah Kota Belud Sumber http %enggunaan alat bahan bantu mengajar Sains dan Teknologi dalam proses %engajaran dan %embelajaran 8%A%9 1enis kemudahan seterusnya pula, bagi penyataan penggunaan bahan bantu mengajar Sains dan Teknologi semasa proses %engajaran dan %embelajaran 8%A%9 di ka&asan kajian iaitu penggunaan projektor. Terdapat 5 orang responden memilih kategori Sangat Setuju bersamaan dengan 0!C, dan !C memilih kategori Setuju iaitu seramai ; orang. Manakala, ! orang pula bersamaan dengan .C telah memilih Tidak %asti,  orang bersamaan dengan !C memilih Sangat Tidak Setuju dan 0 orang daripada ! responden iaitu me&akili 5.=C memilih Tidak Setuju dengan penggunaan projektor  semasa proses pembelajaran di bilik darjah.

27

970505-12-6774

%enggunaan projektor merangkumi bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai 'lat %andang dan #engar 8'%#9. Gaya pembelajaran pelajar perlu berubah selari dengan  pemesatan pembangunan *egara iaitu tidak bergantung kepada pembelajaran berasaskan  pemba$aan buku sahaja, tetapi se$ara grafik multimedia bagi meningkatkan minat, kreati6iti, kemahiran dan pengetahuan pelajar.

Penggunaan Bahan Bantu Sains dan Teknologi .0!C

.!!C

 Tidak Setuju Sanat Tidak Setuju

>!C

 Tidak Pasti Setuju

5!C

Sanat Setuju 3!C

0!C

!C

%rojektor

Komputer8;9 !!-!04 4. FKuasai Bahasa +nggeris melalui Sains dan Matematik dlm. Berita arian, !0  *o6ember 0!!=. 5. Smktaungusi0!3 80!39. Sejarah Sekolah. #i$apai pada 2ebruari >, 0!5, daripada http
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF